آبان ماه کارخانه تولید تجهیزات مخابراتی ارگ جدید در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، میزبان هیأتی از محققان صنایع مخابراتی کشور کره بود . این بازدید که با درخواست هیأت مذکور و هماهنگی منطقه ویژه اقتصادی صورت پذیرفت به معرفی منطقه ویژه اقتصادی و بازدید از خط تولیدکارخانه ارگ و همچنین بررسی امکان ایجاد همکاری بیشتر بین شرکت ایرانی و کره ای پایان پذیرفت.